เกี่ยวกับเรา

สาสน์จากผู้บริหาร
ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออกในประเทศไทย เริ่มเข้าสู่ภาวะชะลอตัวเล็กน้อย จากปัจจัยลบหลายประการ เช่น สถานการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนและปัจจัยการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่เนื่องจากสินค้าอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งจากประเทศไทย เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง จึงยังได้รับความนิยม ได้รับคำสั่งซื้อจากหลายๆ ประเทศเรื่อยมา

บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง และอาหารทะเลอบแห้ง ที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ ภายใต้การควบคุมการผลิตและคุณภาพอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเสมอมา ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ในปี พ.ศ. 2560 ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายในประเทศภายใต้ยี่ห้อ SSP และ AjiKo โดยยังยึดมั่นการผลิตสินค้าภายใต้แนวคิดการมีสำนึกรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และสังคม

ประวัติความเป็นมา บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งเพื่อการส่งออก โดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดหลัก
2545: ก่อตั้งบริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด โดยทำธุรกิจส่งออกสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง
2547: ผลิตสินค้าอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง โดยเช่าโรงงานอื่นแปรรูปสินค้า
2549: มีโรงงานแปรรูปอาหารทะเลเป็นของตัวเอง
2556: เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาท
2557: เปิดโรงงานสาขาสงขลา
2558: ติดตั้งโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
2559: เริ่มนำเข้าสินค้าปลาทูจากประเทศอินเดีย ปลาซาบะจากประเทศญี่ปุ่นมาจำหน่ายในประเทศ
2560: เริ่มผลิตสินค้าอาหารทะเลสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ SSP และ AjiKO เพื่อจำหน่ายในประเทศ
2560: ก่อตั้งบริษัท เอสเอสพื โกลบอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อดูแลตลาดในประเทศและตลาดประเทศในกลุ่ม AEC